Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Idee Management verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en wij uw persoonsgegevens daarvoor nodig hebben.

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Banknummers

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Idee Management verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de met u overeengekomen dienstverlening of het afleveren van goederen. In voorkomende gevallen verwerken wij gegevens met uw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming
Idee Management neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen gebaseerde besluiten.

Bewaartermijn
Idee Management bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De administratieve bewaarplicht is in de  meeste gevallen 7 jaar. Persoonsgegevens die daar niet onder vallen bewaren wij tot 5 jaar na het beëindigen van onze samenwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden
Idee Management verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Idee Management blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op de website van Idee Management worden geen cookies gebruikt.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Lees hierover ook de Cookie Verklaring van Cookiebot, waarin u de instellingen van Cookies kunt wijzigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Idee Management en heeft u het recht op de overdracht van uw gegevens. Daartoe dient u bij ons een verzoek in om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander te sturen. Vanzelfsprekend betekent dit in veel gevallen dat wij onze dienstverlening voor u niet langer kunnen uitvoeren.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens richten aan Idee Management. Voor de contactgegevens zie onder. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw paspoort of ander identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, rijbewijsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook op een andere wijze identificeren, bijvoorbeeld doordat wij u kennen of bij u aanwezig zijn. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Mocht u het met onze reactie niet eens zijn, dan kunt u vanzelfsprekend laten weten. Wij overwegen dan opnieuw.

Idee Management wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Idee Management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Idee Management VOF
Eikenlaan 141
2691 EC ’s-Gravenzande
info@idee-management.nl
KvK 27237035

Privacyverklaring Idee Management, versie 20180604
Telkens in de laatste versie op de website gepubliceerd